Aktualności

Zapytanie ofertowe – transport na mecze wyjazdowe Akademii Widzewa Łódź

Poszukujemy rzetelnych, bezpiecznych i konkurencyjnych przewoźników, zainteresowanych długotrwałą współpracą.

W celu optymalizacji kosztów transportu na mecze wyjazdowe piłkarskie Akademii Widzewa Łódź poszukujemy rzetelnych, bezpiecznych i konkurencyjnych przewoźników, zainteresowanych długotrwałą współpracą.

W związku z tym zwracamy się do firm transportowych z prośbą o przedstawienie oferty na usługi transportowe dla Akademii Widzewa Łódź (lista wyjazdów w załączniku nr 1).

Ze swojej strony gwarantujemy stabilną współpracę oraz terminową zapłatę za wykonane usługi.

Informacje o zamówieniu:

Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź

Termin składania ofert: do godz. 16.00 dnia 28-04-2017

Miejsce i sposób składania ofert:  Ofertę z dopiskiem 01/0F/2017 należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty) pod adres: kierownik@widzew.com lub osobiście do sekretariatu klubu Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź, ul. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Waldemar Krajewski – Kierownik Klubu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 600-403-852

Przedmiot zamówienia:

1. Realizacja transportu piłkarzy Akademii Widzewa z Łodzi al. Piłsudskiego 138 na mecze wyjazdowe, w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

2. Dowóz uczestników musi gwarantować ich przyjazd na godzinę przed meczem (wykaz meczów w załączniku nr 1) i wyjazd z powrotem nie później niż w przeciągu godziny po odbytym meczu.

3. Standardowa grupa przewozowa składa się z 15-30 osób.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

4. Dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wiedza i doświadczenie:

Oferent winien posiadać co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług transportowych w zakresie przewozu osób ( do oferty należy załączyć referencje).

Potencjał techniczny:

Oferent winien dysponować środkiem/środkami transportu przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób. W treści oferty należy wskazać podstawowe parametry środków transportu, których Oferent użyje do realizacji zamówienia: marka i model samochodu, rok produkcji, liczba miejsc dla pasażerów.

Środek transportu musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne oraz aktualną i ważną polisę ubezpieczeniową OC.

Dodatkowe warunki:

1. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji Oferenta.

2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej, ale dopuszcza złożenie oferty przez Konsorcjum Firm.

3. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

4. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy:

Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty z wykonawcą zadania zostanie podpisana umowa. Ewentualne zmiany w umowie podpisanej z wyłonionym Oferentem mogą dotyczyć: zmian wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany terminarza rozgrywek.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:

Jako ofertę kompletną rozumie się ofertę zawierającą:

1. łączną kwotę brutto za całościową usługę transportową zgodnie z wykazem tras (zał.1)

2. opis potencjału technicznego,

3. kopie dokumentów poświadczających uprawnienia i/lub kwalifikacje,

4. posiadane referencje,

5. wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub KRS,

6. oświadczenie Oferenta o statusie płatnika VAT.

Kryteria oceny i sposobu przyznawania punktacji:

1. Cena (70%) - max 70 pkt.

2. Potencjał techniczny (15%) - max 15 pkt.

3. Doświadczenie (15%) - max 15 pkt.

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 30 kwietnia, informacja zostanie przekazana na stronie www.widzew.com oraz drogą elektroniczną do Oferentów.

Zamawiający (beneficjent) - Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź, al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź

Zastrzeżenie ofertowe: Zamawiający zastrzega możliwość niewyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Załącznik nr 1: lista meczów wyjazdowych od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

 

 

 


Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Wizyta w SP 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Wizyta w SP 6 w Tomaszowie Mazowieckim

Tabela rozgrywek

1 Widzew Łódź 43
2 Górnik Łęczna 42
3 GKS Katowice 40
4 Resovia 38
5 Olimpia Elbląg 32
6 Stal Rzeszów 30
7 Bytovia Bytów 29
Pełna tabela