Aktualności

Konkurs dla najmłodszych

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy specjalny konkurs dla najmłodszych kibiców Widzewa.

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych kibiców konkurs plastyczny! Pomóżcie nam zaprojektować maskotkę dla Sektora Rodzinnego! Zapraszamy do zabawy, oczywiście po zapoznaniu się z załączonym poniżej regulaminem. Czekamy na Wasze pomysły i ich realizację.

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Dziecka!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI z dn. 01.06.2017 r.
"Zaprojektuj maskotkę dla Sektora Rodzinnego RTS Widzew Łódź":
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź ul. Widzewska 69A, 92-308, NIP 728-280-30-37 KRS 0000565812, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.06.2017 r. w momencie ogłoszenia go na stronie www.widzew.com oraz na oficjalnym fanpage’u klubu na Facebooku i trwa do dnia 08.06.2017 r. do godz. 23:59:00.
3. Zasięg konkursu to terytorium RP.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Zaprojektuj maskotkę dla Sektora Rodzinnego RTS Widzew Łódź”.
5. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 5 do 13 lat, zwane dalej Uczestnikami.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Termin składania prac upływa 8 czerwca 2017 o godzinie 23:59:00. 
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i formacie. Temat pracy: „Zaprojektuj maskotkę dla Sektora Rodzinnego RTS Widzew Łódź”. 
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Prace mogą być przestrzenne bądź płaskie. Format dowolny. 
4. Każde z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
a) imię i nazwisko autora, wiek (rok urodzenia, PESEL o ile jest nadany) 
b) miejsce zamieszkania 
c) nazwa placówki kierującej, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz numer telefonu
7. Do każdej pracy dołączone musi być wypełnione oświadczenie opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu przedstawione poniżej:
"Wyrażam zgodę na udział _______________ (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, PESEL o ile jest nadany lub data   ur.) w konkursie „Zaprojektuj maskotkę dla Sektora Rodzinnego RTS Widzew Łódź”, w tym przetwarzanie przez Organizatorów konkursu  jego danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród. Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatorów o przysługującym prawie dostępu do treści ww. danych osobowych oraz ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przez Organizatorów pracy konkursowej _________________ (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) ze wskazaniem jego imienia oraz wieku na zasadach określonych w Regulaminie ww. Konkursu". 
8. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Prace anonimowe nie będą brały udziału w konkursie.
10. Prace należy nadsyłać na adres: Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź, al. Piłsudskiego 138, 92-230 Łódź lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. W przypadku prac przesyłanych pocztą o uwzględnieniu w konkursie decydować będzie data stempla pocztowego.
Wyniki konkursu i nagrody.
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12 czerwca 2017 roku na stronie www.facebook.com/widzew.ofi/  oraz https://widzew.com/
4. Nagrodami w konkursie są gadżety RTS Widzew Łódź. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. Nagrodzone zostają trzy wybrane przez jury prace.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe.
1. Przekazując pracę na konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie fotografii prac na oficjalnych kanał social media RTS Widzew Łódź oraz stronie internetowej.
2. Prace oraz prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora.
3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
4. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik i jego rodzic/opiekun prawny akceptuje regulamin konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Sponsor strategiczny Akademii Widzewa

Najnowsza Galeria

Widzew Łódź - Górnik Łęczna 21.08.2019

Widzew Łódź - Górnik Łęczna 21.08.2019

Tabela rozgrywek

5 Garbarnia Kraków 10
6 Olimpia Elbląg 9
7 Błękitni Stargard 9
8 Widzew Łódź 8
9 GKS Katowice 7
10 Elana Toruń 7
11 Lech II Poznań 7
Pełna tabela